Post Mon Mar 04, 2024 9:19 pm

2024-Zhang et al-Clin Rheumatol

"Immune profiling analysis of double-negative T cells in patients with systemic sclerosis"
Dongdong Zhang, Mihribangvl Alip, Hongzhen Chen, Dan Wu, Huimin Zhu, Yichen Han, Xinran Yuan, Xuebing Feng, Lingyun Sun, Dandan Wang
Clin Rheumatol. 2024
https://doi.org/10.1007/s10067-024-06920-9

- no dataset accession given