Post Thu Sep 21, 2023 4:25 pm

2023-Zhou et al-Chem Sci

"Metal-coding assisted serological multi-omics profiling deciphers the role of selenium in COVID-19 immunity"
Ying Zhou, Shuofeng Yuan, Fan Xiao, Hongyan Li, Ziwei Ye, Tianfan Cheng, Cuiting Luo, Kaiming Tang, Jianpiao Cai, Jianwen Situ, Siddharth Sridhar, Wing-Ming Chu, Anthony Raymond Tam, Hin Chu, Chi-Ming Che, Lijian Jin, Ivan Fan-Ngai Hung, Liwei Lu, Jasper Fuk-Woo Chan, and Hongzhe Sun
Chem Sci. 2023
https://doi.org/10.1039/D3SC03345G

- no dataset accession given