Post Tue Aug 01, 2023 3:36 pm

2023-Guo et al-Cell Biosci

"Exploring the cellular and molecular differences between ovarian clear cell carcinoma and high-grade serous carcinoma using single-cell RNA sequencing and GEO gene expression signatures"
Dan Guo, Sumei Zhang, Yike Gao, Jinghua Shi, Xiaoxi Wang, Zixin Zhang, Yaran Zhang, Yuming Wang, Kun Zhao, Mei Li, Anqi Wang, Pan Wang, Yanqin Gou, Miao Zhang, Meiyu Liu, Yuhan Zhang, Rui Chen, Jian Sun, Shu Wang, Xunyao Wu, Zhiyong Liang, Jie Chen, Jinghe Lang
Cell Biosci. 2023, 13, 139
https://doi.org/10.1186/s13578-023-01087-3

- no CyTOF dataset accession given