Page 1 of 1

2024-Dong et al-Nat Cancer

PostPosted: Mon Mar 04, 2024 5:56 pm
by mleipold
"Targeting PRMT9-mediated arginine methylation suppresses cancer stem cell maintenance and elicits cGAS-mediated anticancer immunity"
Haojie Dong, Xin He, Lei Zhang, Wei Chen, Yi-Chun Lin, Song-Bai Liu, Huafeng Wang, Le Xuan Truong Nguyen, Min Li, Yinghui Zhu, Dandan Zhao, Lucy Ghoda, Jonathan Serody, Benjamin Vincent, Leo Luznik, Ivana Gojo, Joshua Zeidner, Rui Su, Jianjun Chen, Ritin Sharma, Patrick Pirrotte, Xiwei Wu, Weidong Hu, Weidong Han, Binghui Shen, Ya-Huei Kuo, Jie Jin, Amandeep Salhotra, Jeffrey Wang, Guido Marcucci, Yun Lyna Luo, Ling Li
Nat Cancer. 2024
https://doi.org/10.1038/s43018-024-00736-x

- no CyTOF dataset accession given