Post Fri Feb 23, 2024 11:27 pm

2023-Lin et al-Nat Protoc

"Streamlining spatial omics data analysis with Pysodb"
Senlin Lin, Fangyuan Zhao, Zihan Wu, Jianhua Yao, Yi Zhao, Zhiyuan Yuan
Nat Protoc. 2023
https://doi.org/10.1038/s41596-023-00925-5

- reuses 2018-Keren et al-Cell