Post Mon Feb 26, 2024 4:25 pm

2024-Xie et al-J Hepatol

"CRKL dictates anti-PD-1 resistance by mediating tumor-associated neutrophil infiltration in hepatocellular carcinoma"
Peiyi Xie, Mincheng Yu, Bo Zhang, Qiang Yu, Yufei Zhao, Mengyuan Wu, Lei Jin, Jiuliang Yan, Binghai Zhou, Shuang Liu, Xiaoqiang Li, Chenhao Zhou, Xiaodong Zhu, Cheng Huang, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Mien-Chie Hung, Qinghai Ye, Lei Guo, Hui Li
J Hepatol. 2024
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2024.02.009

- "CyTOF data to this article can be found online: ID: FR-FCM-Z735"
- "Sorry, you do not have access to the specified experiment."