Post Fri Feb 23, 2024 10:25 pm

2022-Yuan et al-Nat Commun

"SOTIP is a versatile method for microenvironment modeling with spatial omics data"
Zhiyuan Yuan, Yisi Li, Minglei Shi, Fan Yang, Juntao Gao, Jianhua Yao, Michael Q Zhang
Nat Commun. 2022, 13, 7330
https://doi.org/10.1038/s41467-022-34867-5

- reuses 2018-Keren et al-Cell