Post Fri Feb 23, 2024 7:07 pm

2024-Shen et al-Acta Pharmacol Sin

"Macrophages promote the transition from myocardial ischemia reperfusion injury to cardiac fibrosis in mice through GMCSF/CCL2/CCR2 and phenotype switching"
Shi-Chun Shen, Jie Xu, Cheng Cheng, Xin-Jian Xiang, Bao-Yu Hong, Meng Zhang, Chen Gong, Li-Kun Ma
Acta Pharmacol Sin. 2024
https://doi.org/10.1038/s41401-023-01222-3

- no dataset accession given