Post Thu Feb 22, 2024 10:59 pm

2021-Yuan et al-Nat Methods

"SEAM is a spatial single nuclear metabolomics method for dissecting tissue microenvironment"
Zhiyuan Yuan, Qiming Zhou, Lesi Cai, Lin Pan, Weiliang Sun, Shiwei Qumu, Si Yu, Jiaxin Feng, Hansen Zhao, Yongchang Zheng, Minglei Shi, Shao Li, Yang Chen, Xinrong Zhang, Michael Q Zhang
Nat Methods. 2021, 18, 1223-1232
https://doi.org/10.1038/s41592-021-01276-3

- reuses 2018-Keren et al-Cell