Post Thu Sep 21, 2023 6:23 pm

2023-Li et al-Hepatology

"Spatial proteomics of immune microenvironment in nonalcoholic steatohepatitis-associated hepatocellular carcinoma"
Meiyi Li, Lina Wang, Liang Cong, Chi Chun Wong, Xiang Zhang, Huarong Chen, Tao Zeng, Bin Li, Xian Jia, Jihui Huo, Yuhua Huang, Xiaoxue Ren, Sui Peng, Guo Fu, Lixia Xu, Joseph Jy Sung, Ming Kuang, Xiaoxing Li, Jun Yu
Hepatology. 2023
https://doi.org/10.1097/hep.0000000000000591

- no dataset accession given