Page 1 of 1

2023-Zhou et al-Gastroenterology

PostPosted: Thu Mar 16, 2023 5:15 pm
by mleipold
"Disruption of SLFN11 deficiency-induced CCL2 signaling and macrophage M2 polarization potentiates anti-PD-1 therapy efficacy in hepatocellular carcinoma"
Chenhao Zhou, Jialei Weng, Chunxiao Liu, Shaoqing Liu, Zhiqiu Hu, Xiaoli Xie, Dongmei Gao, Qiang Zhou, Jialei Sun, Ruchen Xu, Hui Li, Yinghao Shen, Yong Yi, Yi Shi, Xia Sheng, Qiongzhu Dong, Mien-Chie Hung, Ning Ren
Gastroenterology. 2023
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.02.005

- "Data Availability Statement Data, materials, and reagents supporting the findings of this study will be made available to other researchers on reasonable request."