Post Tue Sep 05, 2023 9:57 pm

2022-Wang et al-J Nanobiotechnology

"Engineered a dual-targeting biomimetic nanomedicine for pancreatic cancer chemoimmunotherapy"
Meng Wang, Qida Hu, Junmin Huang, Xinyu Zhao, Shiyi Shao, Fu Zhang, Zhuo Yao, Yuan Ping, Tingbo Liang
J Nanobiotechnology. 2022, 20, 85
https://doi.org/10.1186/s12951-022-01282-3

- no dataset accession given