Post Mon Feb 06, 2023 10:16 pm

2023-Ge et al-Front Immunol

"Single-cell atlas reveals different immune environments between stable and vulnerable atherosclerotic plaques"
Peicong Ge, Hao Li, Xiaolong Ya , Yiqiao Xu, Long Ma, Qiheng He, Rong Wang, Zechen Liu, Qian Zhang, Yan Zhang, Wenjing Wang, Dong Zhang, Jizong Zhao
Front Immunol. 2023, 13, 1085468
https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1085468

- no CyTOF dataset accession given