Post Wed Jan 25, 2023 7:39 pm

2023-Wu et al-Cancer Res

"Phagocytosis of glioma cells enhances the immunosuppressive phenotype of bone marrow-derived macrophages"
Min Wu, Lingxiang Wu, Wei Wu, Mengyan Zhu, Jianyu Li, Ziyu Wang, Jie Li, Rong Ding, Yuan Liang, Liangyu Li, Tingting Zhang, Bin Huang, Yun Cai, Kening Li, Lu Li, Rui Zhang, Baoli Hu, Fan Lin, Xiuxing Wang, Siyuan Zheng, Jian Chen, Yongping You, Tao Jiang, Junxia Zhang, Hongshan Chen, Qianghu Wang
Cancer Res. 2023
https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-22-1570

- reuses CyTOF dataset from 2020-Friebel et al-Cell