Post Mon Jan 23, 2023 4:17 pm

2023-Zhang et al-Ann Hematol

"Mass cytometry analysis identifies T cell immune signature of aplastic anemia and predicts the response to cyclosporine"
Lele Zhang, Jin Mao, Yu Lian, Qian Liang, Weiwang Li, Jingyu Zhao, Hong Pan, Zhen Gao, Liwei Fang, Weiping Yuan, Yajing Chu, Jun Shi
Ann Hematol. 2023
https://doi.org/10.1007/s00277-023-05097-6

- "Data availability The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author [Jun Shi]."