Post Thu Jan 05, 2023 6:31 pm

2022-Tao et al-Front Genet

"TP53-related signature for predicting prognosis and tumor microenvironment characteristics in bladder cancer: A multi-omics study"
Yuting Tao, Xia Li, Yushan Zhang, Liangyu He, Qinchen Lu, Yaobang Wang, Lixin Pan, Zhenxing Wang, Chao Feng, Yuanliang Xie, Zhiyong Lai Tianyu Li, Zhong Tang, Qiuyan Wang, Xi Wang
Front Genet. 2022, 13, 1057302
https://doi.org/10.3389/fgene.2022.1057302

- no CyTOF or IMC dataset accession given