Post Thu Jan 05, 2023 5:46 pm

2023-Yokoi et al-Proc Natl Acad Sci U S A

"Identification of a unique subset of tissue-resident memory CD4+ T cells in Crohn's disease"
Takehito Yokoi, Mari Murakami, Takako Kihara, Shigeto Seno, Mitsuru Arase, James Badger Wing, Jonas Nørskov Søndergaard, Ryuichi Kuwahara, Tomohiro Minagawa, Eri Oguro-Igashira, Daisuke Motooka, Daisuke Okuzaki, Ryota Mori, Atsuyo Ikeda, Yuki Sekido, Takahiro Amano, Hideki Iijima, Keiichi Ozono, Tsunekazu Mizushima, Seiichi Hirota, Hiroki Ikeuchi, Kiyoshi Takeda
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023, 120, e2204269120
https://doi.org/10.1073/pnas.2204269120

- no CyTOF dataset accession given