Page 1 of 1

2022-Yang et al-Gasteoenterology

PostPosted: Thu Jan 05, 2023 6:08 pm
by mleipold
"Integrated Multi-Omics Landscape of Liver Metastases"
Shuai Yang, Ling Qian, Zhixuan Li, Ye Li, Jian Bai, Bo Zheng, Kun Chen, Xinyao Qiu, Guoxiang Cai, Shan Wang, Haiyan Huang, Jianmin Wu, Yanjing Zhu, Qianwen Zhangyang, Lanyun Feng, Tong Wu, Rui Wu, Airong Yang, Kaiting Wang, Ruiru Wang, Yani Zhang, Yan Zhao, Wenwen Wang, Jinxia Bao, Siyun Shen, Ji Hu, Xuan Wu, Tao Zhou, Zhiqiang Meng, Weiwei Liu, Hongyang Wang, Peng Wang, Lei Chen
Gastroenterology. 2022
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.11.029

- "Raw data (.fcs) of mass cytometry were deposited in FlowRepository (FR-FCM-Z4N3, https://flowrepository.org/)."
- "Sorry, you do not have access to the specified experiment."