Page 1 of 1

2022-Wu et al-Theranostics

PostPosted: Thu Jul 14, 2022 3:28 pm
by mleipold
"FGFR blockade boosts T cell infiltration into triple-negative breast cancer by regulating cancer-associated fibroblasts"
Yushen Wu, Ziying Yi, Jie Li, Yuxian Wei, Rui Feng , Jiazhou Liu, Jiefeng Huang, Yuru Chen, Xiaoyu Wang, Jiazheng Sun, Xuedong Yin, Yunhai Li, Jingyuan Wan, Li Zhang, Jing Huang, Huimin Du, Xiaoyi Wang, Qin Li, Guosheng Ren, Hongzhong Li
Theranostics. 2022, 12, 4564-4580
https://doi.org/10.7150/thno.68972

- no dataset accessions given