Post Mon Jul 11, 2022 4:38 pm

2022-Luo et al-Front Mol Biosci

"Mass Cytometry and Single-Cell Transcriptome Analyses Reveal the Immune Cell Characteristics of Ulcerative Colitis"
Yongxin Luo, Shiying Liu, Huibiao Li, Jiangtao Hou, Wenjia Lin, Zewen Xu, Tianyu Lu, Yanwu Li, Bin Peng, Shijing Zhang, Xue Han, Zuoliang Kuang, Yi Wen, Jiazhong Cai, Fengbin Liu, Xin-Lin Chen
Front Mol Biosci. 2022, 9, 859645
https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.859645

- reused data from 2020-Mitsialis et al-Gastroenterology (https://premium.cytobank.org/cytobank/e ... nts/301126)