Post Wed Mar 22, 2023 3:42 pm

2023-Deng et al-preprint

"LIFR recruits HGF-producing neutrophils to promote liver injury repair and regeneration"
Yalan Deng, Zilong Zhao, Marisela Sheldon, Yang Zhao, Hongqi Teng, Consuelo Martinez, Jie Zhang, Chunru Lin, Yutong Sun, Fan Yao, Hao Zhu, Li Ma
bioRxiv, posted March 21, 2023
https://doi.org/10.1101/2023.03.18.533289

- will update when/if this is peer-reviewed and published

- no dataset accession given