Post Tue May 21, 2024 5:25 pm

2024-Zhang et al-Biomolecules

"PPARγ Antagonists Exhibit Antitumor Effects by Regulating Ferroptosis and Disulfidptosis"
Shiyu Zhang, Ying Wang, Junjie Gu, Yang Yang, Jing Liang, Yimei Wang, Ning Ji, Ming Liu, Yingxin Zhang, Silu Sun, Qianming Chen, Jing Li
Biomolecules. 2024, 14, 596
https://doi.org/10.3390/biom14050596

- no dataset accession given