Post Thu Jun 18, 2020 8:37 pm

2020-Wang et al-Nanoscale

"High-throughput single-cell analysis of exosome mediated dual drugs delivery, in vivo fate and synergistic tumor therapy"
Jinheng Wang, Guangmeng Li, Chenggong Tu, X.M. Chen, Bin Yang, Yongliang Huo, Yi Li, Ai-Zheng Chen, Ping Lan, Yu Shrike Zhang, Maobin Xie
Nanoscale, 2020
https://doi.org/10.1039/D0NR02344B

- no dataset accession number given