Post Mon Jan 30, 2023 6:18 pm

2023-Lin et al-Front Med

"Mass cytometry and single-cell RNA sequencing reveal immune cell characteristics of active and inactive phases of Crohn's disease"
Wenjia Lin, Shiying Liu, Zhuojian Huang, Haiwen Li, Tianyu Lu, Yongxin Luo, Jiamin Zhong, Zewen Xu, Yu Liu, Yanwu Li, Peiwu Li, Qian Xu, Jiazhong Cai, Huibiao Li, Xin-Lin Chen
Front Med. 2023, 9, 1064106
https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1064106

- reuses 2020-Mitsialis et al-Gasteroenterology