Post Mon Nov 28, 2022 3:47 pm

2022-Chang et al-Int J Biol Sci

"Downregulation of SEPTIN5 inhibits prostate cancer progression by increasing CD8+ T cell infiltration"
Ming Chang, Yu He, Cong Liu, Risheng Lin, Xin Huang, Dongcuan Liang, Jian Zhang, Yi Lu
Int J Biol Sci. 2022, 18, 6035-6051
https://doi.org/10.7150/ijbs.76573

- no dataset accession given