Post Mon Mar 17, 2014 3:00 pm

2014-Lin et al-Langmuir

"A High-Sensitivity Lanthanide Nanoparticle Reporter for Mass Cytometry: Tests on Microgels as a Proxy for Cells"
Wanjuan Lin, Yi Hou, Yijie Lu, Ahmed I. Abdelrahman, Pengpeng Cao, Guangyao Zhao, Lemuel Tong, Jieshu Qian, Vladimir Baranov, Mark Nitz, and Mitchell A. Winnik
Langmuir, 2014, 30, 3142–3153
http://dx.doi.org/10.1021/la403627p