Post Mon Nov 06, 2023 8:28 pm

2023-Zhang et al-Adv Sci

"Identification and Characterization of CD8+ CD27+ CXCR3- T Cell Dysregulation and Progression-Associated Biomarkers in Systemic Lupus Erythematosus"
Lulu Zhang, Fang Du, Qiqi Jin, Li Sun, Boqian Wang, Ziyang Tan, Xinyu Meng, Baozhen Huang, Yifan Zhan, Wenqiong Su, Rui Song, Chunmei Wu, Luonan Chen, Xiaoxiang Chen, Xianting Ding
Adv Sci. 2023
https://doi.org/10.1002/advs.202300123

- no dataset accession given