Post Fri Feb 24, 2023 5:35 pm

2023-Lei et al-BMC Cancer

"Peripheral immune cell profiling of double-hit lymphoma by mass cytometry"
Tao Lei, Gongqiang Wu, Yongjin Xu, Weihao Zhuang, Jialiang Lu, Shuiyun Han, Yuxin Zhuang, Xiaowu Dong, Haiyan Yang
BMC Cancer. 2023, 23, 184
https://doi.org/10.1186/s12885-023-10657-0

- no dataset accession given