Post Fri Feb 24, 2023 5:19 pm

2023-Liu et al-J Colloid Interface Sci

"A universal mass tag based on polystyrene nanoparticles for single-cell multiplexing with mass cytometry"
Zhizhou Liu, Yu Yang, Xiang Zhao, Tong Wang, Liang He, Xueyan Nan, Dragoslav Vidović, Pengli Bai
J Colloid Interface Sci. 2023, 639, 434-443
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.02.092

- no dataset accession given