Post Mon Feb 13, 2023 11:14 pm

2023-Fu et al-Nano Lett

"Physical- and Chemical-Dually ROS-Responsive Nano-in-Gel Platforms with Sequential Release of OX40 Agonist and PD-1 Inhibitor for Augmented Combination Immunotherapy"
Yu Fu, Yulan Huang, Pingrong Li, Luyao Wang, Zhongjie Tang, Xinlong Liu, Xufei Bian, Shuang Wu, Xiaoyou Wang, Biyue Zhu, Yang Yu, Jiayun Jiang, Chong Li
Nano Lett. 2023
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c04767

- no dataset accession given