Post Mon Jan 23, 2023 4:34 pm

2023-Jin et al-Front Endocrinol

"Depiction of immune heterogeneity of peripheral blood from patients with type II diabetic nephropathy based on mass cytometry"
Juan Jin, Longqiang Wang, Yongjun Liu, Wenfang He, Danna Zheng, Yinhua Ni, Qiang He
Front Endocrinol. 2023, 13, 1018608
https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1018608

- no dataset accession given