Post Mon Jan 23, 2023 4:30 pm

2023-Fu et al-Front Immunol

"Phenotypic and functional alteration of CD45+ immune cells in the decidua of preeclampsia patients analyzed by mass cytometry (CyTOF)"
Min Fu, Xiaowei Zhang, Chunfeng Liu, Jinli Lyu, Xinyang Liu, Shilin Zhong , Yiheng Liang, Ping Liu, Liting Huang, Zhansong Xiao, Xinxin Wang, Xiaoling Liang, Hao Wang, Shangrong Fan
Front Immunol. 2023, 13, 1047986
https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1047986

- no dataset accession given