Post Wed Jul 19, 2023 3:48 pm

2023-Huang et al-Transplantation

"IL-35 Stabilizes Treg Phenotype to Protect Cardiac Allografts in Mice"
Ai Huang, Kewei Liu, Ziyi Yin, Jie Liu, Hongyan Wei, Shijie Xing, Yue Qu, Lei Huang, Liancheng Li, Chang Li, Lei Zhang, Xiaoshi Li, Cunni Zheng, Quan Liu, Ke Jiang
Transplantation. 2023
https://doi.org/10.1097/tp.0000000000004707

- no dataset accession given