Post Thu Jan 05, 2023 6:40 pm

2022-Chen et al-J Transl Med

"Pharmaceutical targeting Th2-mediated immunity enhances immunotherapy response in breast cancer"
Yuru Chen, Jiazheng Sun, Yachan Luo, Jiazhou Liu, Xiaoyu Wang, Rui Feng, Jing Huang, Huimin Du, Qin Li, Jinxiang Tan, Guosheng Ren, Xiaoyi Wang, Hongzhong Li
J Transl Med. 2022, 20, 615
https://doi.org/10.1186/s12967-022-03807-8

- no CyTOF dataset accession given