Post Wed May 10, 2023 6:30 pm

2023-Wang et al-J Immunol

"Single-Cell Analysis in Blood Reveals Distinct Immune Cell Profiles in Gouty Arthritis"
Maojie Wang, Wenying Chen, Xiaolin Zhang, Liyan Mei, Xiaodong Wu, Xiumin Chen, Zhihua Yang, Kaixin Gao, Huanjie Huang, Runyue Huang
J Immunol. 2023
https://doi.org/10.4049/jimmunol.2200422

- no dataset accession given