Post Fri May 05, 2023 4:51 pm

2023-Liu et al-Environ Sci Technol

"Exogenous Metals Atlas in Spermatozoa at Single-Cell Resolution in Relation to Human Semen Quality"
Nian Liu, Heng-Gui Chen, Yu Li, Guohuan Zhang, Jie Zhang, Guangbo Qu, Bin He, Tian-Qing Meng, Cheng-Liang Xiong, An Pan, Yongguang Yin, Yong Liang, Jianbo Shi, Yi-Xin Wang, Ligang Hu, Guibin Jiang
Environ Sci Technol. 2023
https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08838

- no dataset accession given