Post Tue Oct 04, 2022 4:50 pm

2022-Fan et al-Theranostics

"High-dimensional Single-cell Analysis Delineates Peripheral Immune Signature of Coronary Atherosclerosis in Human Blood"
Lin Fan, Junwei Liu, Yang Zhang, Chenyun Zhang, Beisheng Shi, Xinyang Hu, Wei Chen, Weiwei Yin, Jian'an Wang
Theranostics. 2022, 12, 6809-6825
https://doi.org/10.7150/thno.73336

- no dataset accession given