Post Thu Feb 02, 2023 10:40 pm

2023-Zhu et al-Cell

"Opioid-induced fragile-like regulatory T cells contribute to withdrawal"
Yongsheng Zhu, Peng Yan, Rui Wang, Jianghua Lai, Hua Tang, Xu Xiao, Rongshan Yu, Xiaorui Bao, Feng Zhu, Kena Wang, Ye Lu, Jie Dang, Chao Zhu, Rui Zhang, Wei Dang, Bao Zhang, Quanze Fu, Qian Zhang, Chongao Kang, Yujie Chen, Xiaoyu Chen, Qing Liang, Kejia Wang
Cell. 2023
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.12.030

- no CyTOF dataset accession given