Post Tue Jun 14, 2022 4:18 pm

2022-Hu et al-Cancer Discov

"Interferon-a potentiates anti-PD-1 efficacy by remodeling glucose metabolism in the hepatocellular carcinoma microenvironment"
Bo Hu, Mincheng Yu, Xiaolu Ma, Jialei Sun, Chenglong Liu, Chunyan Wang, Suiyi Wu, Pei-Yao Fu, Zhen Yang, Yungang He, Yuanyuan Zhu, Cheng Huang, Xinrong Yang, Yinghong Shi, Shuangjian Qiu, Huichuan Sun, Andrew X Zhu, Jian Zhou, Yang Xu, Di Zhu, Jia Fan
Cancer Discov. 2022
https://doi.org/10.1158/2159-8290.cd-21-1022

- "None of the flow cytometric data or immunohistochemical data supporting the current study have been deposited in a public repository because of privacy and ethical restrictions but are available from the corresponding author on request."