Post Mon Apr 03, 2023 3:22 pm

2023-Morino et al-Front Immunol

"Cholesterol sulfate limits neutrophil recruitment and gut inflammation during mucosal injury"
Kenji Morino, Kazufumi Kunimura, Yuki Sugiura, Yoshihiro Izumi, Keisuke Matsubara, Sayaka Akiyoshi, Rae Maeda, Kenichiro Hirotani, Daiji Sakata, Seiya Mizuno, Satoru Takahashi, Takeshi Bamba, Takehito Uruno, Yoshinori Fukui
Front Immunol. 2023, 14, 1131146
https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1131146

- no dataset accession given