Post Mon Sep 25, 2023 4:08 pm

2023-Wei et al-preprint

"KRAS inhibition activates an actionable CD24 do-not-eat-me signal in pancreas cancer"
Yongkun Wei, Minghui Liu, Er-Yen Yen, Jun Yao, Phuoc T Nguyen, Xiaofei Wang, Zecheng Yang, Abdelrahman Yousef, Dean Pan, Yanqing Jin, Madelaine S. Theady, Jungho Park, Yiming Cai, Mitsunobu Takeda, Matthew Vasquez, Yong Zhou, Hong Zhao, Andrea Viale, Huamin Wang, Dan Zhao, Ronald A. DePinho, Wantong Yao, Haoqiang Ying
bioRxiv, posted September 23, 2023
https://doi.org/10.1101/2023.09.21.558891

- will update when/if this is peer-reviewed and published

- no dataset accession given